Honderdduizenden jaren geleden waren de droge kuststroken en hoge zandgronden waar Nederland zich nu bevindt al bewoond door Neanderthalers. Vanaf ongeveer 1000 jaar voor Christus vestigden Keltische en Germaanse stammen zich in dit gebied en vermengden zich met de oorspronkelijke bevolking. Later trokken de Romeinen deze streek binnen en begonnen ten zuiden van de Rijn met het bouwen van de eerste steden. Aan de andere kant van de Rijn, tevens de grens van het Romeinse Rijk, woonden Friezen, Bataven en Kaninefaten. Na de val van het Romeinse rijk in de late Middeleeuwen ontstonden aan de kust de Lage Landen die, toen vanaf 1000 jaar na Christus de economie van West-Europa begon te herstellen, door de toenemende handel heel welvarend werden.

 

 
NEDERLAND WORDT GEBOREN

 

Gedurende de Tachtigjarige Oorlog begonnen de Lage Landen hun handel grootschalig en internationaal aan te pakken: ze gingen specerijen verhandelen met India en ze stichtten koloniën in Brazilië, Noord-Amerika, het Caribische gebied, Indonesië, Sri Lanka en Taiwan. De verschillende graafschappen van de Lage Landen hadden in de begintijd van de Tachtigjarige oorlog een grote mate van onafhankelijkheid, maar daar kwam een einde aan toen in 1579 de Unie van Utrecht werd ondertekend. In deze overeenkomst werd vastgelegd dat een aantal protestantse gewesten samen gingen werken en gezamenlijk de strijd zouden aangaan tegen de katholieke Spaanse bezetters. Prins Willem van Oranje leidde deze opstand. De gewesten van die Unie riepen in 1581 de onafhankelijkheid uit van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Rond 1609 kreeg deze Republiek internationale erkenning en daarmee was Nederland geboren. Tijdens de periode die volgde breidde de internationale handel zich enorm uit en dit bracht de Republiek veel rijkdom. De zeventiende eeuw staat dan ook bekend als de Gouden Eeuw.

 


 

 

 

 

NEDERLAND ALS VERENIGD KONINKRIJK

Gedurende de achttiende eeuw begon het allemaal wat minder goed te gaan met de Nederlandse economie en ook de strijd tussen de Orangisten en de Patriotten eiste zijn tol. Het Huis van Oranje zegevierde uiteindelijk, geholpen door de Pruisen. Na de Franse Revolutie werd Nederland even door Napoleon bezet, maar nadat Napoleon was verdreven werd Nederland een monarchie onder leiding van koning Willem I. In eerste instantie waren België en Luxemburg ook een onderdeel van Nederland en vormden samen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, maar na een opstand werden deze in 1839 zelfstandig. De Britten, die tijdens Napoleon bijna alle Nederlandse koloniën in bewaring hadden gekregen, gaven alleen Indonesië weer terug aan Nederland.  

 

DE EERSTE WERELDOORLOG

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wist Nederland neutraal te blijven maar doordat de omliggende landen in oorlog waren ging de economie sterk achteruit en werd er honger geleden in Nederland. Ook ving Nederland veel vluchtelingen op uit omliggende landen, waaronder België. Na de Eerste Wereldoorlog raakte de Nederlandse bevolking steeds meer verzuild, wat betekende dat katholieken, protestanten, socialisten en liberalen ieder hun eigen scholen, verenigingen, kranten, politieke partijen en ziekenhuizen hadden. De verzuiling hield de samenleving bijeen omdat op deze manier onderlinge maatschappelijke spanningen konden worden beteugeld. In de jaren twintig leefde de economie in Nederland weer helemaal op. Nederland groeide uit tot een belangrijke handelsnatie, getuige de vele hedendaagse multinationals die van oorsprong Nederlands zijn.
 
 

 

 


 

 

DE TWEEDE WERELDOORLOG

 

 Met de crisis van de jaren dertig kwam echter een einde aan de economische voorspoed. De werkloosheid nam in snel tempo toe en de regering moest allerlei bezuinigingsmaatregelen nemen om de crisis te bedwingen. Ook nam de toestroom van Joodse vluchtelingen uit Duitsland toe. Toen de wereldwijde onrust en oorlogsdreiging toenam probeerde Nederland net zoals in de Eerste Wereldoorlog haar neutraliteit te bewaren, maar deze keer werd Nederland niet ontzien. Toen Duitsland in 1940 Nederland binnenviel vluchtte het kabinet met koningin Wilhelmina naar Groot Brittannië. Ondanks dat veel Joden probeerden te vluchten of onder te duiken – de bekendste, later wereldberoemd geworden onderduikster van Nederland is Anne Frank- werd 75% van de Joodse bevolking in Nederland omgebracht in concentratiekampen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er verschillende verzetsbewegingen actief, maar Nederland was vrij machteloos tot de bevrijding in 1945 door de Canadezen. 


 

 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE NEDERLANDSE KOLONIEN EN INTERNATIONALISERING

Vlak na de Tweede Wereldoorlog brak in Nederlands-Indië de onafhankelijkheidsstrijd uit. Nederland wilde aanvankelijk de strijd bedwingen maar trok zich uiteindelijk terug onder druk van de Verenigde Naties en de Verenigde Staten, die de Marshallhulp voor de wederopbouw betaalden. In 1949 werd de kolonie Nederlands-Indië onafhankelijk en ging zelfstandig verder als Indonesië. Nederland besloot na de Tweede Wereldoorlog niet meer vast te houden aan de mislukte neutraliteitspolitiek en werd een actieve deelnemer van de VN, de Europese Gemeenschap en de NAVO. Nederland ging ook op economisch gebied steeds nauwer samenwerken. Met België en Luxemburg vormde Nederland de Benelux en bovendien werd Nederland lid van de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de Europese Unie. Ondanks dat in de jaren vijftig de welvaart in Nederland snel toenam bleef de woningnood hoog en was de Koude Oorlog in volle gang. Daarom besloten vooral jonge gezinnen het geluk elders te beproeven en emigreerden naar onder andere Australië en Nieuw-Zeeland.  

Na de watersnoodramp van 1953 in Zeeland besloot Nederland het prestigieuze Deltaplan ten uitvoering te brengen, waarbij kolossale stormvloedkeringen werd geplaatst en de kilometerslange Afsluitdijk de Zuiderzee afsloot van de Waddenzee. In de jaren zestig en zeventig brokkelde de verzuiling door de emancipatie en ontkerkelijking sterk af. Ook groeide de Nederlandse economie zo snel dat Nederland gastarbeiders uit Marokko en Turkije ging uitnodigen om in Nederland te komen werken. Andere immigranten kwamen uit Suriname, een van de laatste Nederlandse koloniën die in 1975 onafhankelijk werd.

Tegenwoordig is Nederland een multiculturele, internationaal georiënteerde en op veel vlakken vooruitstrevende samenleving waarbij de rijke historie heel goed in de alledaagse Nederlandse cultuur is terug te vinden. Je hoeft maar een supermarkt binnen te lopen en je ziet blikken stroopwafels met Delftsblauwe beschilderingen van oud-hollandse tafereeltjes, blikken speculaas met het portret van Rembrandt, boemboe voor nasi goreng en pinda satesaus uit Indonesië.