DE PROVINCIES VAN NEDERLAND

Nederland is onderverdeeld in twaalf provincies. Elke provincie heeft zijn eigen geschiedenis, tradities, cultuur en dialect of taal. Ook heeft elke provincie haar eigen regionale streekgerechten en streekproducten, zoals Groninger gemberkoek, Zaanse mayonaise en Gelderse rookworst. Maar ondanks de onderlinge verschillen vormen de twaalf provincies samen een hechte eenheid.

 

ontbijtkoekmayonaiserookworst
Bekijk onze Groninger gemberkoek!Bekijk onze Zeeuwse mayonaise!Bekijk onze Gelderse rookworst!


GESCHIEDENIS VAN DE PROVINCIES

 

Toen in 1648 de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën werd uitgeroepen, werd de basis voor de provincies in Nederland gelegd. De zogeheten Generaliteitslanden Staats-Vlaanderen (het tegenwoordige Zeeuws-Vlaanderen dat onder de provincie Zeeland valt), Staats-Brabant en Staats-Limburg bezaten niet de status van provincie maar waren ook onderdeel van de Republiek omdat zij rechtstreeks door de Staten-Generaal werden bestuurd. In 1840 werd de provincie Holland gesplitst in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. De jongste provincie van Nederland is Flevoland en bestaat pas sinds 1 januari 1986.

 


 

HET PROVINCIEBESTUUR


De provincies vormen een bestuurslaag tussen het rijk en de gemeenten en beslissen over zaken met een regionaal karakter die gemeenten overstijgen. Het provinciaal bestuur werkt nauw samen met het rijk, gemeenten, waterschappen, het bedrijfsleven en organisaties en heeft een breed terrein van verantwoordelijkheden, waaronder ruimtelijke ordening, verkeer, milieu, recreatie, welzijn en cultuur. Het algemeen bestuur van de provincie wordt gevormd door de Provinciale Staten. De leden hiervan worden eens per vier jaar gekozen bij de Provinciale Statenverkiezingen en vertegenwoordigen allemaal een politieke partij. De leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt het college van Gedeputeerde Staten, welke het dagelijks bestuur van de provincie vormt. Daarnaast kiezen zij ook de leden van de Eerste Kamer. De Commissaris van de Koningin maakt eveneens deel uit van het provinciaal bestuur, maar wordt in tegenstelling tot de rest gekozen door de Koningin en ministers. De Commissaris van de Koningin vertegenwoordigt het rijk in de provincie en speelt ook een belangrijke rol bij de benoeming van burgemeesters, omdat deze na samenspraak met de gemeente de Minister van Binnenlandse Zaken over een benoeming adviseert.

HET WESTEN EN DE RANDSTAD

 

 

Als men het over “het westen” heeft dan gaat dat meestal over de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Deze drie provincies vormen het economisch hart van Nederland en veel grote Nederlandse bedrijven en multinationals hebben in deze provincies hun hoofdkantoor gevestigd. In de provincie Noord-Holland bevindt zich Amsterdam, de grootste stad en tevens hoofdstad van Nederland. Amsterdam is overigens niet de hoofdstad van de provincie Noord-Holland, dat is de stad Haarlem. Van deze stad wordt gezegd dat inwoners “algemeen beschaafd Nederlands” praten, wat wil zeggen dat zij Nederlands spreken zonder dialect. Niet ver van Amsterdam ligt Schiphol, een van de grootste luchthavens van Europa. De grootste zeehaven van Europa en op drie na grootste haven van de wereld is te vinden in Rotterdam, in de provincie Zuid-Holland. Zodra je de grote steden van de Randstad, zoals deze steden vaak samen genoemd worden, verlaat, kom je op het typische vlakke land vol slootjes, dijken en windmolens waar Nederland zo bekend om staat. En als je op een mooie lentedag met een vliegtuig landt op Schiphol zie je vlak voor de landing een adembenemende kleurschakering van bollenvelden en weilanden vol groentekassen. In de Randstad zijn veel oude binnensteden bewaard gebleven. In de stadskern van Utrecht bijvoorbeeld kun je in de zomer gezellig langs een van de grachtjes op een terrasje zitten en genieten van de prachtige oude huizen langs het water. Flevoland, de jongste provincie van Nederland, kan ook gerekend worden tot “het westen”. Deze provincie is nog geen dertig jaar oud en dat is dan ook goed te zien aan het ontbreken van oude dorpen en steden. De meeste bewoners van steden als Almere en Lelystad werken in de Randstad.


 

DE ZUIDELIJKE PROVINCIES

 

De zuidelijke provincies worden gevormd door Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De provincie Zeeland kreeg in 1953 internationale bekendheid door de watersnoodramp, een dijkdoorbraak die aan meer dan 1800 mensen en nog meer dieren het leven kostte. Na deze ramp is gestart met de Deltawerken, een internationaal prestigieus project waarbij onder andere stormvloedkeringen in zee werden geplaatst om een herhaling van deze ramp in de toekomst te voorkomen. Zowel in de provincie Zeeland als de provincies Noord-Brabant en Limburg vinden veel agrarische activiteiten plaats. Tot in de jaren zestig vond er in Limburg ook veel mijnbouw plaats, maar toen dit niet langer rendabel was werden de mijnen gesloten. Om de grote werkloosheid die daardoor ontstond het hoofd te bieden besloot het rijk een aantal overheidsbedrijven naar Limburg te verhuizen, waaronder het ABP (pensioenfonds voor ambtenaren) en de DSM, het chemiebedrijf dat voortkwam uit de mijnen. In de provincie Noord-Brabant vindt men tegenwoordig grootschalige varkens- en pluimveehouderij. Bovendien zetelt het voormalig hoofdkantoor van de elektronicamultinational Philips in de Brabantse stad Eindhoven.

 


DE PROVINCIES IN HET OOSTEN VAN NEDERLAND

 

In het oosten van Nederland liggen de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe. De provincie Gelderland staat bekend om haar fruitteelt in de Betuwe, en het grootste nationale park van Nederland, de Hoge Veluwe. De provincie Overijssel kent een rijke en welvarende historie, met name dankzij de Hanzesteden Deventer, Kampen en Zwolle. In de provincie Drenthe vindt men veel zand- en veengebieden. De veengronden werden tot aan het midden van de twintigste eeuw ontgonnen voor de turfwinning, die als brandstof werd verkocht. De heidevelden op de zandgronden werden vroeger vooral gebruikt voor de schapenteelt, maar in de laatste decennia hebben veel heidevelden plaatsgemaakt voor uitgestrekte bosgebieden.


 


DE NOORDELIJKE PROVINCIES

 

De twee meest noordelijke provincies van Nederland zijn Friesland en Groningen. De provincie Groningen is voor een groot deel agrarisch en er woonden vroeger veel rijke zogenaamde herenboeren die prachtige statige boerderijen bouwden. De vele kleine arbeidershuisjes die je hier vindt verraden dat in deze regio het verschil tussen arm en rijk enorm groot was. Ten westen van Groningen ligt de provincie Friesland, dat wereldwijde bekendheid geniet door de Elfstedentocht, een schaatstocht op natuurijs die hier eens in de zoveel jaar gereden wordt. In de zomer zijn de Friese meren een toeristische trekpleister voor zeilliefhebbers. Ook trekken er dan veel mensen naar de Friese Waddeneilanden.