ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND AT HOME

De huidige Algemene Voorwaarden zijn toepasbaar op alle orders die geplaatst worden bij webwinkel Holland at Home.


Artikel 1 Definities

1. Holland at Home is een website van Productsfromhome.com, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55426840.


Artikel 2 Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

1. De aanvaarding van de Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, bestelling en overeenkomst tussen Holland at Home en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk op de website www.holland-at-home.com. Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden wordt toegestuurd op verzoek.

3. Eventuele afwijkingen op de huidige Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4 Holland at Home heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in schriftelijke vorm, in welke vorm dan ook. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum en is zodoende naar datum bepaalbaar. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van een product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is behoudt Holland at Home het recht het desbetreffende artikel te annuleren en zal de klant hiervan via mail op de hoogte worden gebracht.

2. Holland at Home is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt.

3. Holland at Home kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid van billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijk vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Holland at Home daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Holland at Home anders aangeeft.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Holland at Home niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Artikel 4 Orderbevestiging en overeenkomst

1. Nadat Holland at Home de bestelling heeft ontvangen, zal Holland at Home binnen 1 werkdag de order bevestigen, tenzij van Holland at Home in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de overeenkomst met de klant zal nakomen.

2. Zodra Holland at Home de bestelling heeft ontvangen en de betaling bevestigd is, wordt de order door Holland at Home geaccepteerd en uitgevoerd binnen 2-4 werkdagen voor bestellingen die via internationale verzending via PostNL verstuurd worden.

Holland at Home behoudt zich het recht voor om gedane betaling niet te accepteren en zodoende om wat voor reden dan ook, de order te annuleren. Redenen kunnen o.a. zijn: problemen met productvoorraad, problemen bij ontvangst van een order of problemen om een bestelling volledig te krijgen. Echter ook andere problemen kunnen reden tot afwijzing van een order zijn.

3. De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Holland at Home gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Holland at Home.

4. De administratie van Holland at Home geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Holland at Home verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Holland at Home verrichte leveringen. Holland at Home erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.


Artikel 5 Prijzen

1. Het totaalbedrag dat op de orderbevestiging staat is definitief en is incl. de prijzen van de bestelde producten, verwerking daarvan, verpakkingsmateriaal en vervoer.

2.1 Internationale verzending via PostNL:

Binnen de EU worden er geen douaneheffingen op de bestelde goederen geheven, buiten de EU gelden per land verschillende regels.

4. Holland at Home heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt de klant via email hiervan op de hoogte gesteld en heeft hij het recht zijn bestelling, gedurende de 2 daarop volgende dagen te annuleren. Holland at Home kan niet aansprakelijk gesteld woren voor eventuele (druk)fouten in haar prijzen of voorwaarden.


Artikel 6 Levering

1. Internationale verzending via PostNL:

Holland at Home zal, zodra de order is geaccepteerd, de goederen binnen 1-4 werkdagen verpakken en overhandigen aan de postorganisatie PostNL, die vervolgens het pakket zal leveren op het adres dat door de klant is aangegeven

2. De verzendtijd zoals aangegeven op de factuur is een indicatie, geen garantie. Pakketten kunnen onverwachte vertraging oplopen bij de Post. Holland at Home heeft hier geen controle over en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Mogelijke vertragingen, die veroorzaakt zijn door de douane van het betreffende land, zijn voor risico van de klant.

3. Internationale verzending via PostNL:

De verzendtijd gaat in op het moment dat het pakket wordt overhandigd aan PostNL.

4. Internationale verzending via PostNL:

Holland at Home heeft geen controle over het handelen van buitenlandse postorganisaties, noch kan het invloed uitoefenen op de levering. Holland at Home kan wel PostNL verzoeken een onderzoek te starten om het pakket te vinden. Dit onderzoek kan tot 3 maanden duren. Het is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek of Holland at Home een terugbetaling van de bestelling zal uitvoeren.

5. Strafport wordt uitsluitend vergoed indien de klant daarvoor schriftelijk bewijs kan voorleggen.

6. Voor levering buiten de EU: de klant is verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten in zijn of haar land. Holland at Home zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inbeslagname van producten als gevolg van de regelgeving in het land van bestemming. De verantwoordelijkheid ligt bij de klant om vooraf contact op te nemen met zijn of haar lokale belastingkantoor over de regelgeving. Holland at Home heeft hier geen controle over en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

7. Voor leveringen buiten de EU: als een pakket wordt geweigerd aan de grens als gevolg van douane regelgeving en retour gestuurd wordt aan Holland at Home, zal Holland at Home de verkoopwaarde van de goederen vergoeden nadat de goederen daadwerkelijk in goede staat retour ontvangen zijn. Holland at Home kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een pakket tijdens de retourzending verloren gaat als gevolg van het falen door de postdienst.

8. Alle kosten betreffende de aflevering zijn voor rekening van de klant.

9. De klant is verplicht de gekochte goederen in ontvangst te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand wordt gesteld.

10. Indien er tijdens het transport beschadiging is ontstaan aan de verpakking waardoor bederf kan optreden, dient de klant dit binnen 48 uur na ontvangst te melden aan Holland at Home. De klant dient de inhoud van beschadigde producten waarbij bederf kan ontstaan niet te nuttigen. Holland at Home zal op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de gevolgen indien bovengenoemd advies wordt genegeerd.

11. Indien de klant weigert de goederen in ontvangst te nemen of nalatig is om aanwijzingen of het correcte adres te geven, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de voor levering bestemde goederen worden opgeslagen voor risico van de klant. De eventuele extra kosten voor een nieuwe aflevering of het opslaan van deze goederen zullen voor rekening van de klant zijn.

12. Holland at Home zal op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor bederf of het over een bepaalde consumptiedatum heen zijn van goederen omdat de klant niet in staat was deze op tijd op te halen of in ontvangst te nemen. De retourontvangst van bedorven goederen door Holland at Home omdat de klant een fout of incompleet adres heeft opgegeven zijn voor rekening van de klant.

13.1 Internationale verzending via PostNL:

Alle pakketten zijn verzekerd. Indien een pakket zoek raakt, kan door Holland at Home een onderzoek worden gestart bij PostNL. Als uit onderzoek blijkt dat het pakket zoekgeraakt is, heeft de klant recht op een terugbetaling. Voor vertraging bij de Post heeft de klant geen recht op een terugbetaling.

14. Indien Holland at Home gegevens nodig heeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan Holland at Home ter beschikking heeft gesteld.


Artikel 7 Garantie

1. Holland at Home garandeert dat alle geleverde producten een niet verstreken uiterste verkoopdatum en THT (tenminste houdbaar tot) datum hebben van tenminste 4 weken op de dag van verzending, tenzij expliciet anders vermeld (bijv. bij speciale aanbiedingen). Holland at Home zal alles doen om er voor te zorgen dat de bestelde goederen zo zorgvuldig mogelijk behandeld worden zodat deze voldoen aan de omschrijving zoals gemaakt op de website en het tijdstip dat de order was geplaatst.

2. Bovengenoemde garantie geldt gedurende de gangbare houdbaarheidsperiode die van de producten verwacht mag worden of als gemeld wordt: consumeren voor, indien dit van toepassing is.

3. Er zal geen garantie gegeven worden op goederen waarvan duidelijk is dat a)het onbruikbaar zijn is veroorzaakt door onverstandig of onjuist gebruik, b) wanneer de klant of derden wijzigingen aan de goederen hebben toegebracht of getracht hebben toe te brengen zonder Holland at Home's kennis hiervan of schriftelijke bevestiging hiervan, c) indien de goederen gebruikt zijn voor doeleinden waarvoor zijn niet waren bestemd.


Artikel 8 Ontvangst

1. Zodra de bestelde goederen zijn afgeleverd, of in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn, moet de klant controleren of alles klopt. Hij/zij moet nagaan of zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de afgeleverde goederen in overeenstemming is met dat wat was overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare afwijkingen en/of tekortkomingen behoren binnen 48 uur na levering per email aan Holland at Home middels klantenservice@holland-at-home.nl te worden gemeld, met vermelding van het ordernummer op de pakbon.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient binnen vijf dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn (de voor het product gangbare houdbaarheidsperiode) te melden aan Holland at Home met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn Holland at Home gerechtigd om alle kosten voor vervanging, inclusief administratie en verzendkosten, in rekening te brengen.

4. Indien de klant ingevolge bovenvermeld artikel tijdig heeft gereclameerd, blijft hij/zij verplicht tot afname en betaling van de gekochte goederen. Indien de klant wenst de voornoemde goederen te retourneren, dient hij/zij daarover contact op te nemen met Holland at Home. Deze kunnen uitsluitend en voor eigen rekening teruggestuurd worden indien Holland at Home hiermee schriftelijk ingestemd heeft.


Artikel 9 Overdracht van risico

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 10 Betaling

1. Betaling kan uitgevoerd worden via Adyen met iDeal, PayPal, Union Pay, Lian Lian of met een creditcard. Afhandeling en verzending van de bestelde goederen vindt plaats nadat de betaling is ontvangen.

2. Overeenkomstig de wet op de persoonsregistratie zal geen enkele informatie doorgegeven worden aan derden.

 

Artikel 11 Het recht tot beeindigen van de overeenkomst

1. De klant heeft gedurende 14 werkdagen het recht de koop zonder opgave van redenen te beëindigen. Dit moet via een mail aan de klantenservice van Holland at Home worden meegedeeld via: klantenservice@holland-at-home.nl Alle gemaakte kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor rekening van de klant.

2. De bovengenoemde bedenktijd geldt niet voor tijdschriften en producten die snel bederven.

3. De klant kan alleen daadwerkelijk de koop zonder opgave van redenen beëindigen indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.


Artikel 12 Klachten

1. Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen wegens breuk, beschadiging, of verkeerde levering, dient de klant Holland at Home daarvan op de hoogte te brengen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen. Indien Holland at Home geen klacht van de klant ontvangt binnen bovenvermelde termijn, wordt elke levering geacht overeen te stemmen met de bestelling.


Artikel 13 Copyrights

1. Holland at Home behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

2. Holland at Home is eigenaar en licentiehouder van alle auteursrechten, gegevensbestanden applicaties, merken en andere intellectuele rechten die deel uitmaken van deze website. Concept, structuur, lay-out en design zijn exclusief eigendom van Holland at Home.

3. Mochten bovengenoemde zaken gebruikt worden door de klant, dan slechts alleen door hem/haar en deze zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holland at Home vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht worden.


Artikel 14 Vrijwaring

1. De klant vrijwaart Holland at Home voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien de klant aan Holland at Home informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert hij/zij dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien door Holland at Home geleverde goederen niet in de juiste staat verkeren, is de aansprakelijkheid van Holland at Home jegens de klant beperkt tot hetgeen in onze voorwaarden onder "garanties" is geregeld.

2. Indien de producent van de geleverde goederen aansprakelijkheid is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Holland at Home beperkt tot het vervangen van dit (of deze) goed(eren) dan wel terugbetaling van de aankoopprijs.

3. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar keuze van producten en het opslaan daarvan. Holland at Home is niet aansprakelijkheid indien ontstane schade is te wijten aan opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.


Artikel 16 Overmacht

1. Noch Holland at Home noch de klant zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daarin gehinderd worden als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Holland at Home geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Holland at Home niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Holland at Home heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden als hierboven omschreven intreden nadat Holland at Home haar verplichting had moeten nakomen.


Artikel 17 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Holland at Home is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Holland at Home het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 18 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Holland at Home en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen.